لبه‌های اولیه

تصویر علی نثاری
علی
نثاری
مشاهده آثار