لبه‌های اولیه

تصویر یوسف زمانی
یوسف
زمانی
مشاهده آثار