لبه‌های اولیه

تصویر یوسف اصغری
یوسف
اصغری
مشاهده آثار