لبه‌های اولیه

تصویر وحید زه تابی
وحید
زه تابی
مشاهده آثار