لبه‌های اولیه

تصویر نیما عسکری
نیما
عسکری
مشاهده آثار