لبه‌های اولیه

تصویر ناصر غضنفري
ناصر
غضنفري
مشاهده آثار