لبه‌های اولیه

تصویر مهدی نصری
مهدی
نصری
مشاهده آثار