لبه‌های اولیه

تصویر منوچهر امیری
منوچهر
امیری
مشاهده آثار