لبه‌های اولیه

تصویر مصطفی قدیری مدرس
مصطفی
قدیری مدرس
مشاهده آثار