لبه‌های اولیه

تصویر مسعود جليلي
مسعود
جليلي
مشاهده آثار