لبه‌های اولیه

تصویر مرتضی نجفی
مرتضی
نجفی
مشاهده آثار