لبه‌های اولیه

تصویر مرتضی قفلی
مرتضی
قفلی
مشاهده آثار