لبه‌های اولیه

تصویر مجید صابری
مجید
صابری
مشاهده آثار