لبه‌های اولیه

تصویر قاسم محمودی خرسند
قاسم
محمودی خرسند
مشاهده آثار