لبه‌های اولیه

تصویر فرید قنبری
فرید
قنبری
مشاهده آثار