لبه‌های اولیه

تصویر فرهاد چشمه خضر
فرهاد
چشمه خضر
مشاهده آثار