لبه‌های اولیه

تصویر سید وحید برزنجه
سید وحید
برزنجه
مشاهده آثار