لبه‌های اولیه

تصویر سید مرتضی طهماسبی لاریمی
سید مرتضی
طهماسبی لاریمی
مشاهده آثار