لبه‌های اولیه

تصویر سید قاسم فرحانی
سید قاسم
فرحانی
مشاهده آثار