لبه‌های اولیه

تصویر سید امیر یثربی
سید امیر
یثربی
مشاهده آثار