لبه‌های اولیه

تصویر سعید رسول زاده
سعید
رسول زاده
مشاهده آثار