لبه‌های اولیه

تصویر رسول میرزایی
رسول
میرزایی
مشاهده آثار