لبه‌های اولیه

تصویر رسول ذاکری
رسول
ذاکری
مشاهده آثار