لبه‌های اولیه

تصویر حسین پیشدار
حسین
پیشدار
مشاهده آثار