لبه‌های اولیه

تصویر حسین صادقی
حسین
صادقی
مشاهده آثار