لبه‌های اولیه

تصویر حسین دیبا
حسین
دیبا
مشاهده آثار