لبه‌های اولیه

تصویر جواد عبدی
جواد
عبدی
مشاهده آثار