لبه‌های اولیه

تصویر امین فرجی
امین
فرجی
مشاهده آثار