لبه‌های اولیه

تصویر ابوالفضل گندمی راوندی
ابوالفضل
گندمی راوندی
مشاهده آثار