شایان خوش:
تو جنگ دراگون ها این شخصیت خوبست عالـــی شده