علیرضا سیفی:
با تشکر و عرض ارادت خدمت تمام دوستان که لطف دارن و شرمنده کردن؛