حمیدرضا:
من از معماری گرچه زیاد سر در نمی آورم ولی این یه چیز دیگست!