الیاس:
ببخشید من نظر میدم اما با این که کار زیبایه کاش یه کاراکتر شخصیت منفی رو نشون میداد یکی مثبتو من حس میکنم هردو منفین