بهزاد احدپور ایوریق:
قنتورس ،قلدر ،قدکوتاه، قشنگ و قابل ستایش