شاگرد ابراهیم:
کارتو دوس دارم ! دست چپ و قسمت های پایین پاهاش جای کار داره اما در کل زیباس