هادي بختياري:
مرسي واقعاً كارت حرف نداره عموزاده دوست دارم.منتظر كار هاي بينظير بعدي هستم- موفق باشي