BuBo:
خيلي خوبه. روي بدن گاو از براش هاي خوبي استفاده کردي و حالت Paintگرفته فقط پاهاي جلوش رو بايد بهتر در مي اوردي