فرزاد نجومی:
به نظر من که فوق العادست ..... خیلی خوبه ..... قلم حرف نداره ..... ایده کار هم خیلی مخوفه موفق باشی.... کارات یه جوارایی شبیه سهیل دانش اشراقی مرسی