میر توحید رضوی:
اوه. دمت گرم کلی لذت بردم. .. یه پیشنهاد !!! این کاراکتر رو یکی 33d شو بسازه .... اگه نبود خودم میسازم !! عالی شده پسر بازم مرسی....