فرشيد موسوي:
عشقست ايران . . . . آقا بگو كجايي من بيام دستت رو ببوسم به خاطر گرزش