امید مرادی:
هر کجا که ایرانی هست ردپایی از سر ستون های تخت جمشید هم هست.... جدا از کل کار که عالی شده ، پتکش دیوونه کننده قشنگ شده....