برهان:
عالی تر از اين اصلآ نميشه... ولی تو اين سرعت كی داره ماشينو ميرونه؟؟؟ راننده نداره؟؟؟