Ehsan Kamali:
Agha man hanooz tu shokam ! kheili kare tamizie, tabrik migam.