فرامرز کشتکار:
تورا من چشم در راه هم مثل همیشه گل کاشتی