فرزین:
فوق العاده است موفق باشی این کار قرار نیست به کار گرفته بشه مربوط به پروژه ایه ؟ کلا چه ایده ای پشتشه ؟