Mahdi Mahmoudi:
بابا خفن به نظر من شدت نور روی شمشیر وصورت کاراکتر در اسمان کمتر دیده میشه_ولی داداش خیلی خوب شده