سروش:
دست راستشم یکم مسخره شده.... اللبته چون خودت گفتی ایراد بگیریم می گم ها! وگرنه ما که عاشق کاراتیم.... خیلی عالیه، خیلی خسته نباشی & Keep in progress...