Ario:
1. طرح مجسمه هما اونچنان که باید مقایرت نداره و بهتر می شد از طرح واقعی استفاده بشه. 2. پای چپ کارکتر. 3. از دوستان خواهش می کنم در باره کارها بیشتر ایراد و مشگل بگیرند تا اینکه تعریف کنن. اینطوری باعث پیشرفت و دقت شخص تولید کننده اثر می گردد. 4. کار بدی نشده به خاطر موضوع و سنتی و باستانی و ایناهاها...