َArad:
ranghaue besiar khobe dare mitonesti sangi bodane mojasame ro bishtar tar neshon bedi