مجتبی ندرلو:
جدى كپى شده ، شما مطمئنى اون از من كپى نزده ؟ در هر صورت باشه شما برو خارجيشو ببين ، بهترم هست . فقط هميشه حرفت رو با سندبزنى بهتر ميشه. انقدر به خودم اطمينان دارم كه كارهام رو توى نت منتشر ميكنم . موفق باشى